Pirate /ˈpaɪr.ət/

cướp biển

Pope /pəʊp/

giáo hoàng

Emperor /ˈem.pɚ.ɚ/

hoàng đế, nhà vua

Empress /ˈem.prəs/

hoàng hậu

Queen /kwiːn/

nữ hoàng

Clown /klaʊn/

chú hề