Moon /muːn/

mặt trăng

Meteor /ˈmiː.t̬i.ɔːr/

sao băng

Wave /weɪv/

sóng biển

Cloud /klaʊd/

đám mây

Storm /stɔːrm/

cơn bão

Cold /koʊld/

lạnh

Hot /hɑːt/

nóng

Flood /flʌd/

lũ lụt

Sunset /ˈsʌn.set/

hoàng hôn, mặt trời lặn

Snow /snoʊ/

tuyết rơi

Rainbow /ˈreɪn.bəʊ/

cầu vòng