Caravan /ˈker.ə.væn/

xe nhà di động

Hovercraft /ˈhɑː.vɚ.kræft/

tàu đệm không khí

Glider /ˈɡlaɪ.dər/

tàu lượn

Cargo ship /ˈkɑːr.ɡoʊ ʃɪp/

tàu chở hàng

Road /roʊd/

đường đi

Cruise ship /ˈkruːz ˌʃɪp/

tàu du lịch, du thuyền

Meteor /ˈmiː.t̬i.ɔːr/

sao băng

Overpass /ˈəʊ.və.pɑːs/

cầu vượt

Street /striːt/

đường phố

Airship /ˈeəʃɪp/

khí cầu máy

Barricade /ˈber.ə.keɪd/

rào chắn, hàng rào

Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/

xe cứu thương

Tricycle /ˈtraɪsɪkl/

xe đạp 3 bánh

Tandem /ˈtændəm/

xe đạp đôi

Ship /ʃɪp/

tàu, thuyền

Sidecar /ˈsaɪd.kɑːr/

mô tô ba bánh

Sailboat /ˈseɪl.bəʊt/

thuyền buồm

Sleigh /sleɪ/

xe trượt tuyết

Sport car /spɔːt kɑː/

xe ô tô thể thao

Rowboat /ˈrəʊbəʊt/

thuyền chèo bằng tay

Kayak /ˈkaɪ.æk/

thuyền kayak

Pedicab /ˈpɛdɪkab/

xe xích lô