Cap /kæp/

mũ lưỡi trai

Sock /sɑːk/

đôi vớ

Sneaker /ˈsniː.kər/

giầy thể thao

Jacket /ˈdʒæk.ɪt/

áo khoát

Tie /taɪ/

cà vạt

Pyjamas /pɪˈdʒɑː.məz/

đồ ngủ

Shirt /ʃɝːt/

áo sơ mi

T-shirt /ˈtiː.ʃɝːt/

áo thun

Belt

Cái nịt, thắt lưng

Jeans /dʒiːnz/

quần jean