/ˈfiː.nɪks/

phoenix

chim phượng hoàng

/ˈruː.stɚ/

rooster

gà trống

/ˈpel.ə.kən/

pelican

chim bồ nông

/ˈpiː.hen/

peahen

chim công (con mái)

/ˈɔːr.i.oʊl/

oriole

chim vàng anh

/ˈfez.ənt/

pheasant

chim trĩ (gà lôi)

/ˈtɝː.t̬əl ˌdʌv/

turtle dove

cu gáy (cu cườm)

/ˈmæɡ.paɪ/

Magpie

chim chích chòe

/ˈsiː.ɡʌl/

seagull

chim hải âu

/kroʊ/

crow

con quạ

/dʌv/

dove

chim bồ câu

/ˈreɪ.vən/

raven

chim quạ

/fɪntʃ/

finch

chim sẻ

/swɒn/

swan

con thiên nga

/kweɪl/

quail

chim cút

/ˈpiː.kɒk/

peacock

chim công (con trống)

/ˈkʊk.uː/

cuckoo

chim cu gáy

/bɜːd/

bird

chim

/bæt/

bat

con dơi

/aʊl/

owl

chim cú mèo

/ˈtɜː.ki/

turkey

gà tây

/stɔːk/

stork

con cò

/ˈpeŋ.ɡwɪn/

penguin

Chim cánh cụt

/ˈɒs.trɪtʃ/

ostrich

Chim đà điểu

/hen/

hen

gà mái

/ˈpær.ət/

parrot

Con vẹt

/biː/

bee

Con ong

/ˈpɪdʒ.ən/

pigeon

Chim bồ câu

/kɑːk/

cock

Gà trống

/ˈiː.ɡəl/

eagle

Chim đại bàng