/ˈlaɪ.ən/

lion

Con sư tử

/ˈmʌŋ.ki/

monkey

Con khỉ

/ˈræb.ɪt/

rabbit

Con thỏ

/ʃɑːk/

shark

Cá mập

/kræb/

crab

Con cua

/frɑːɡ/

frog

Con ếch

/ˈɒk.tə.pəs/

octopus

Con bạch tuột

/ˈraɪ.nəʊ/

rhino

Con tê giác

/biː/

bee

Con ong

/sneɪl/

snail

Ốc sên

/ˈpæn.də/

panda

Gấu trúc

/ɡrʌb/

grub

Con đào đất, con sùng

/maʊs/

mouse

Con chuột

/ænt/

ant

Con kiến

/ˈdræɡ.ən.flaɪ/

dragonfly

Con chuồn chuồn

/ˈpɪdʒ.ən/

pigeon

Chim bồ câu

/sneɪk/

snake

Con rắn

/hɔːs/

horse

Con ngựa

/kaʊ/

cow

Bò đực

/ˈbʌf.ə.ləʊ/

buffalo

Con trâu

/kɑːk/

cock

Gà trống

/dɑːɡ/

dog

Con chó

/kæt/

cat

Con mèo

/dʒɪˈrɑːf/

giraffe

Hươu cao cổ

/ˈtaɪgə/

tiger

Con hổ

/ˈiː.ɡəl/

eagle

Chim đại bàng