Lemonade /ˌlem.əˈneɪd/

nước chanh

Beverage /ˈbev.ɚ.ɪdʒ/

đồ uống, nước ngọt

Milk /mɪlk/

sữa

Coconut /ˈkoʊ.kə.nʌt/

quả dừa, nước dừa

Coffee /ˈkɑː.fi/

cà phê

Tea /tiː/

trà

Water /ˈwɑː.t̬ɚ/

nước