cờ vua

chessboard /ˈtʃes.bɔːd/ bàn cờ
pawn /pɔːn/ quân chốt
knight /naɪt/ quân mã
castle ˈkæs.əl/ quân xe
bishop /ˈbɪʃ.əp/ quân tượng
queen /kwiːn/ quân hậu
king /kɪŋ/ quân vua

chessman /tʃes mæn/ quân cờ